Ενημέρωση επενδυτών - Creta Farms

ενημέρωση επενδυτών

Πρωταρχικός στόχος της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων της Creta Farms, αποτελεί η ορθή, άμεση και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων της Εταιρείας και των θεσμικών επενδυτών.