CSR

CSR

Η εταιρεία και κάθε εγκατάσταση της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ μεριμνά για την
εφαρμογή ελάχιστων κοινωνικών προδιαγραφών και αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωσή τους.

Αυτές οι ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές αποτελούν βασικά θεμέλια της λειτουργίας της.

 1. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια
  Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια θα πρέπει να εκτιμάται ως ουσιώδη προϋπόθεση για την ανθρώπινη συνύπαρξη.
 2. Τήρηση νομοθετικών διατάξεων
  Απαιτείται η τήρηση των ισχυόντων εθνικών και λοιπών κρίσιμων νόμων και διατάξεων. Από όλες τις ισχύουσες ρυθμίσεις θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αυτή που είναι η πιο κατάλληλη στην πραγματοποίηση του προστατευτικού σκοπού. Απαγορεύεται η διαφθορά, η δωροδοκία καθώς και οι άλλες μορφές δωροδοκίας.
 3. Απαγόρευση εργασίας ανηλίκων
  Κατά την παραγωγή τροφίμων απαγορεύεται η εργασία ανηλίκων όπως αυτή ορίζεται από διεθνείς προδιαγραφές και εθνικές διατάξεις.
 4. Απαγόρευση καταναγκαστικής εργασίας και πειθαρχικών μέτρων
  Απαγορεύονται όλες οι μορφές καταναγκαστικής εργασίας. Η χρήση μέτρων σωματικής τιμωρίας, διανοητικού ή φυσικού καταναγκασμού καθώς και προσβλητικές εξυβρίσεις απαγορεύονται..
 5. Όροι εργασίας και αμοιβή
  Τηρούνται οι ισχύουσες εθνικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Μισθοί και λοιπές παροχές ορίζονται με σαφήνεια και καταβάλλονται κανονικά. Η ανώτατη χρονική διάρκεια εργασίας καθορίζεται σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.
 6. Απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης
  Απαγορεύεται η διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου ή γενετήσιου προσανατολισμού, ηλικίας, θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, φυλής, εθνοτικής προέλευσης, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή λόγω κάποιας αναπηρίας του απασχολούμενου μισθωτού.
 7. Ελευθερία οργάνωσης και συγκέντρωσης (του συνέρχεσθε)
  Επιτρέπονται τα δικαιώματα τα εργαζομένων για την ίδρυση εργατικών οργανώσεων και το δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων σύμφωνα με τους εκάστοτε εθνικούς νόμους και διατάξεις.
 8. Ασφάλεια και Υγιεινή στο χώρο εργασίας
  Διασφαλίζονται όροι ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας. Το προσωπικό εκπαιδεύεται τακτικά σε θέματα που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια.
 9. Περιβαλλοντική προστασία
  Η εταιρεία και κάθε εγκατάσταση της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής της λαμβάνει μέτρα για την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και την αειφόρο χρήση των πόρων.
  Το ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων περιλαμβάνει διαχείριση επικίνδυνων και μη υλικών όπως είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:
  Μπαταρίες κοινές, Μπαταρίες οχημάτων (συσσωρευτές), Λάδια αυτοκινήτων, Σωλήνες Φθορισμού (Λαμπτήρες), ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές,
  Μαγειρικά έλαια, μη εμπορεύσιμα τρόφιμα, οικιακά απόβλητα, λάσπες βιολογικού, ζωϊκά υποπροϊόντα, χαρτί, πλαστικό, ξύλο, σίδηρος, χάλυβας, ανοξείδωτα, αλουμίνιο, χαλκός, οχήματα, άχρηστα υλικά.
  Τελικός προορισμός των παραπάνω αποβλήτων είναι εγκεκριμένες μονάδες διαχείρισής τους.
  Η εταιρία κάθε χρόνο προβαίνει σε Ετήσια Έκθεση παραγωγού Αποβλήτων σύμφωνα με την προβλεπόμενη Νομοθεσία.
  Η παραπάνω δέσμευση της Διοίκησης αποτελεί βασικό στόχο της Πολιτικής της και υποχρέωσή της έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος.
  Για την επίτευξη του στόχου αυτού η Διοίκηση καθιστά γνωστή και κατανοητή την Πολιτική της αυτή στο προσωπικό όλων των επιπέδων οργάνωσης.
  Η Πολιτική της Διοίκησης για την προστασία του περιβάλλοντος εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της την οποία εφαρμόζει στο πλαίσιο του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 10. Δωρεές σε Ιδρύματα

Στην ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ το πάθος μας για νοστιμιά και ποιότητα αποκτά νόημα μόνο όταν το μοιραζόμαστε. Ακολουθώντας τις αξίες μας και τη νοοτροπία της κρητικής μας καταγωγής, θέλουμε να προμηθεύουμε τον κόσμο με ποιότητα και το κάνουμε μόνο με την καρδιά μας.

Οι ενέργειές μας στην κατεύθυνση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι συνεχείς και συχνές, γιατί μόνο έτσι οι αξίες μας, το όραμά μας και οι πεποιθήσεις μας μπορούν να εκφραστούν. Με την προσφορά, η χαρά μας και η δύναμή μας για ακόμα περισσότερα πολλαπλασιάζονται.

Οι ενέργειές μας απευθύνονται σε κάθε περιοχή της Ελλάδας και δρούμε όποτε μας ζητηθεί. Εδώ και χρόνια προμηθεύουμε με χαρά Ιδρύματα φιλανθρωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την χώρα.

Σε ετήσια κλίμακα, η βοήθεια που προσφέρεται ανέρχεται σε πάνω από 10 τόνους προϊόντων.

Η προσπάθειά μας να βοηθήσουμε και να προφυλάξουμε την κοινωνία μας δεν πρόκειται να σταματήσει. Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να προσφέρουμε εμπράκτως τη στήριξή μας σε κάθε γωνιά της χώρας μας, να μοιραστούμε χαρά και ποιότητα με πολλά ακόμα τραπέζια συνανθρώπων μας.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε την ενέργεια και την πίστη μας σε ό,τι είναι καλό.

     11. Επιχειρησιακή εφαρμογή
Η εφαρμογή και η παρακολούθηση των προαναφερόμενων κοινωνικών προδιαγραφών πραγματοποιείται μέσω ενδοεπιχειρησιακής στρατηγικής κοινωνικής υπευθυνότητας και ανάλογης ενδοεπιχειρησιακής διαδικασίας. Έχει οριστεί επιτροπή για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής και καταγράφονται παραβάσεις αναφορικά με τις κοινωνικές αυτές προδιαγραφές. Δεν επιτρέπεται η τιμωρία ή η μειονεκτική μεταχείριση εργαζομένων που καταγγέλλουν τέτοιου είδους παραβάσεις