Πολιτική Cookies
Αρχική / Πολιτική Cookies

Πολιτική Cookies

Α. Ορισμοί και νομικές παραπομπές

Προσωπικά Δεδομένα (Δεδομένα)

Οποιαδήποτε πληροφορία που άμεσα, έμμεσα ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες – συμπεριλαμβανομένου του αριθμού ταυτότητας ενός προσώπου – επιτρέπει την ταυτοποίηση ή αναγνώριση ενός φυσικού προσώπου.

Χρήση των Δεδομένων

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτής της Εφαρμογής (ή υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την εφαρμογή), οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα domain των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που χρησιμοποιούν αυτήν την εφαρμογή, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), την ώρα της αίτησης, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που δείχνει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχές αποτέλεσμα, σφάλμα κ.λπ.), τη χώρα προέλευσης, τις δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, τις διάφορες λεπτομέρειες του χρόνου ανά επίσκεψη (π.χ. ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε σελίδα εντός της Εφαρμογής) και τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται στην Εφαρμογή με ειδική αναφορά στην ακολουθία των σελίδων που δέχτηκαν επίσκεψη, και άλλες παραμέτρους σχετικές με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή / και το περιβάλλον IT του Χρήστη.

Χρήστης

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτήν την Εφαρμογή το οποίο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο Δεδομένων.

Υποκείμενο των Δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Εκτελών την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της Εφαρμογής. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο Κάτοχος αυτής της Εφαρμογής.

Η Εφαρμογή

Τα μέσα με τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη.

Η Υπηρεσία

Η υπηρεσία που παρέχεται από αυτήν την εφαρμογή όπως περιγράφεται σε αυτόν τον ιστότοπο / εφαρμογή.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται στο παρόν έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα σημερινά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Cookies

Μικρά σύνολα δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή του Χρήστη.

Νομικές πληροφορίες

Αυτή η δήλωση απορρήτου έχει συνταχθεί βάσει διατάξεων πολλαπλών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένων των  άρθρων 13/14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων).

Αυτή η πολιτική  αφορά αποκλειστικά αυτήν την Εφαρμογή.

Β. Πολιτική cookies του Domain «cretafarms.gr»

Τα Cookies αποτελούνται από εγκατεστημένες στο πρόγραμμα περιήγησης πληροφορίες που βοηθούν τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας  να παρέχει την Υπηρεσία σύμφωνα με τους περιγραφόμενους σκοπούς. Ορισμένοι από τους σκοπούς για τους οποίους εγκαθίστανται τα Cookies, ενδέχεται να απαιτούν τη συγκατάθεση του Χρήστη.

Όταν η εγκατάσταση των Cookies βασίζεται στη συγκατάθεση του χρήστη,  αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιεχόνται σε αυτό το έγγραφο.

Β.1 Τεχνικά Cookies και Cookies που εξυπηρετούν στατιστικούς σκοπούς.

Αυτή η Εφαρμογή χρησιμοποιεί Cookies ώστε να αποθηκεύσει  την περιήγηση  του Χρήστη και να εκτελέσει άλλες δραστηριότητες που είναι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία αυτής της Εφαρμογής, για παράδειγμα σε σχέση με την κατανομή της κυκλοφορίας.

Αυτή η Εφαρμογή χρησιμοποιεί Cookies για να αποθηκεύει τις προτιμήσεις περιήγησης και να βελτιστοποιεί την εμπειρία περιήγησης του χρήστη. Μεταξύ αυτών των cookies περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, αυτά που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό επιλογής γλώσσας και νομίσματος ή για τη διαχείριση στατιστικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται απευθείας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Β.2 Άλλοι τύποι Cookies ή τρίτοι που εγκαθιστούν Cookies

Ορισμένες από τις υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω συλλέγουν στατιστικά στοιχεία  ανώνυμα και αθροιστικά και ενδέχεται να μην απαιτούν τη συγκατάθεση του Χρήστη ή  να τυγχάνουν διαχείρισης απευθείας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας – ανάλογα με τον τρόπο που περιγράφονται – χωρίς τη βοήθεια τρίτων μερών.

Εάν κάποια από τις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των εργαλείων που περιγράφονται παρακάτω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των συνηθειών περιήγησης του Χρήστη – επιπρόσθετα  στις πληροφορίες που καθορίζονται στο παρόν και χωρίς τη γνώση του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Παρακαλώ ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου των περιγραφόμενων υπηρεσιών για λεπτομερείς πληροφορίες.

Β.2.1 Διαφήμιση

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει τη χρήση των δεδομένων Χρήστη επικοινωνιακά για σκοπούς διαφήμισης που εμφανίζονται με τη μορφή «banners» και άλλων διαφημίσεων στην Εφαρμογή, πιθανώς βάσει των ενδιαφερόντων του Χρήστη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Οι πληροφορίες και οι συνθήκες χρήσης παρουσιάζονται παρακάτω.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω, ενδέχεται να χρησιμοποιούν Cookies για την αναγνώριση χρηστών ή ενδέχεται να χρησιμοποιούν την τεχνική επαναπροσδιορισμού συμπεριφοράς, δηλαδή την προβολή διαφημίσεων προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντα και τη συμπεριφορά του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εντοπίζονται εκτός αυτής της Εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου των σχετικών υπηρεσιών.

Συμπληρωματικά στη δυνατότητα εξαίρεσης από οποιαδήποτε από τις παρακάτω παρεχόμενες υπηρεσίες, ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει να εξαιρεθεί από τη χρήση Cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτους, μεταβαίνοντας στη σελίδα   Network Advertising Initiative opt-out page

Β.2.2 Ανάλυση

Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στον Κάτοχο να παρακολουθεί και να αναλύει την κυκλοφορία στον ιστό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση της συμπεριφοράς του Χρήστη.

Β.2.3 Εμφάνιση περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας σας επιτρέπει να προβάλλετε περιεχόμενο που φιλοξενείται σε εξωτερικές πλατφόρμες απευθείας από τις σελίδες αυτού του Ιστότοπου και να αλληλεπιδράτε μαζί τους.

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας ενδέχεται να εξακολουθεί να συλλέγει δεδομένα επισκεψιμότητας  ιστοσελίδων στις οποίες είναι εγκατεστημένη η υπηρεσία, ακόμα και όταν οι χρήστες δεν τη χρησιμοποιούν.

Β.2.4 Αλληλεπίδραση με εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει την αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα ή άλλες εξωτερικές πλατφόρμες απευθείας από τις σελίδες αυτού του Ιστότοπου.

Η αλληλεπίδραση και οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω αυτού του Ιστότοπου υπόκεινται πάντα στις ρυθμίσεις απορρήτου του Χρήστη για κάθε κοινωνικό δίκτυο.

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας ενδέχεται επίσης να συλλέγει δεδομένα επισκεψιμότητας  ιστοσελίδων στις οποίες είναι εγκατεστημένη η υπηρεσία, ακόμα και όταν οι χρήστες δεν τη χρησιμοποιούν.