προστασία προσωπικών δεδομένων - Creta Farms
Αρχική / προστασία προσωπικών δεδομένων

προστασία προσωπικών δεδομένων

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  (ΓΚΠΔ) ΤΗΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε

 Διεύθυνση: 15ο  ΧΛΜ. Ε.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ -ΗΡΑΚΛEΙΟΥ | 74100 Ρέθυμνο

Ρέθυμνο/ Ελλάδα

email:  info@cretafarm.gr

 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 (ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΓΚΠΔ)

Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε (εφεξής ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ) επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων της, των συνεργατών και των πελατών της, οι οποίοι έχουν δώσει στην ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ τα προσωπικά τους δεδομένα οικειοθελώς και  κατόπιν ενημέρωσής τους, και η συναίνεσή  τους για την παροχή των δεδομένων τους στην ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ δίδεται αφού έχουν ενημερωθεί, έχει εκφραστεί με σαφήνεια, είτε από το ίδιο το πρόσωπο, ή μέσω ενός φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο διαθέτει εξουσιοδότηση βάσει νόμου ή βάσει επαγγέλματος (απασχόλησης)  να επεξεργαστεί τα δεδομένα και να τα υποβάλει  περαιτέρω προς την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ.

Στοιχεία επικοινωνίας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ: email: info@cretafarm.gr

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ: Δημαράκη Μαρία, Εσωτερικός Ελεγκτής της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, dpo@cretafarm.gr

Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και προστατεύονται αναλόγως από την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ περιλαμβάνουν:

Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο για τις ανάγκες εκπλήρωσης των επίσημων/ αντικειμενικών στόχων της. Οι επίσημοι στόχοι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στην ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ συνδέονται με:

Ο χρόνος  τήρησης προσωπικών δεδομένων για όλα τα εταιρικά συστήματα της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ είναι έως και 12 μήνες μετά τη λήξη του διαστήματος τήρησης των δεδομένων  που ορίζεται από  το νόμο, ή 12 μήνες μετά την λήξη της εταιρικής ανάγκης ή του συγκεκριμένου λόγου για τον οποίο συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα. Η διαγραφή προσωπικών δεδομένων καταγράφεται με πρωτόκολλο υπογεγραμμένο από τον DPO.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679. Ο DPO της εταιρείας θα απαντήσει γραπτώς εντός μηνός σε κάθε γραπτή αξίωση που θα υποβληθεί στο e-mail dpo@cretafarm.gr σε σχέση με την τήρηση των ακόλουθων δικαιωμάτων που έχουν τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων:

Στην ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ τα προσωπικά δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για κατάρτιση προφίλ χρήστη (profiling) και δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ενημερώνει (με ανακοινώσεις αναρτημένες  σε ορατά σημεία των εγκαταστάσεών της  και με μήνυμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας) τους υπαλλήλους, τους πελάτες και τους συνεργάτες της ότι μπορεί να πραγματοποιείται βιντεοσκόπηση στις εγκαταστάσεις που ανήκουν στην ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, και επιπλέον έλεγχος των παρεχόμενων από την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και εκτύπωσης (στα οποία περιλαμβάνονται: εταιρική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, εταιρική κεντρική πρόσβαση εκτύπωσης, πρόσβαση σε εταιρικές συσκευές σταθερής τηλεφωνίας, πρόσβαση σε εταιρικές συσκευές κινητών τηλεφώνων κτλ) προκειμένου να αποφευχθούν και να αποτραπούν κακές πρακτικές  χρήσης ή απάτες.