ενημέρωση των υποψηφίων εργαζομένων της επιχείρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Αρχική / ενημέρωση των υποψηφίων εργαζομένων της επιχείρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ενημέρωση των υποψηφίων εργαζομένων της επιχείρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Α. Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στo Κρυονέρι Αττικής, 23ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών – Λαμίας, (τηλ. 210-6260000, e-mail: info@cretafarm.gr) με ΑΦΜ 801280552, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153415801000 (εφεξής «Επιχείρηση»), σας ενημερώνει με την παρούσα, υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύουν, για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, την πηγή συλλογής τους, τον λόγο της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους, τους τυχόν αποδέκτες αυτών, τον χρόνο τήρησής τους, την τυχόν διαβίβασή τους εκτός Ε.Ε. καθώς και για τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας ως υποψήφιοι εργαζόμενοι της Επιχείρησης και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

Β. Είδος δεδομένων και πηγές προέλευσης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει από εσάς και επεξεργάζεται η Επιχείρηση είναι:

  1. Στοιχεία ταυτοποίησής σας, ήτοι όνομα, επώνυμο, περιοχή ενδιαφέροντος
  1. Στοιχεία επικοινωνίας σας, ήτοι ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου (σταθερό, κινητό)
  1. Βιογραφικό σημείωμα, οικογενειακή κατάσταση
  1. Δεδομένα εκπαίδευσης και προϋπηρεσίας, επαγγελματική εμπειρία
  1. Δεδομένα που αφορούν τον τομέα απασχόλησης, τον τύπο απασχόλησης (πλήρης, μερική, άσκηση, μαθητεία, κόκ) και την περιοχή ενδιαφέροντος σε περίπτωση που υποβάλετε το βιογραφικό σας για μελλοντικές θέσεις εργασίας που θα προκύψουν εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή αυτού.

Τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπό σημεία 1 έως 5 παρέχονται στην Επιχείρηση από εσάς, εφόσον εκδηλώνετε ενδιαφέρον για τη θέση εργασίας.

Γ. Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας

Η Επιχείρηση συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας στο μέτρο που αυτό απαιτείται κατά τη διαδικασία συνέντευξης και ενδεχόμενης πρόσληψης, με σκοπό να αξιολογήσουμε την πλήρωση των προϋποθέσεων πρόσληψής σας για συγκεκριμένη θέση απασχόλησής σας στην Επιχείρηση.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για το έννομο συμφέρον που επιδιώκουμε στην προσπάθεια μας να προσλάβουμε εξειδικευμένο και κατάλληλο προσωπικό για τους σκοπούς της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Δ. Διαβίβαση των δεδομένων –Αποδέκτες

Προκειμένου η Επιχείρηση να ανταποκριθεί στις ανωτέρω αναφερθείσες λειτουργίες και υποχρεώσεις της, κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε κατηγορίες  προσώπων ή φορέων (αποδέκτες). Οι αποδέκτες έχουν πρόσβαση μόνο σε όσα από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων ή την παροχή των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει απέναντι στην Επιχείρηση. Οι κατηγορίες αποδεκτών είναι οι ακόλουθες:

  1. Εκτελούντες την επεξεργασία: η Επιχείρηση συνεργάζεται με εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της, προκειμένου αυτοί να τη συνδράμουν στην εκπλήρωση των εννόμων υποχρεώσεών της, οι οποίοι είναι:

Ε. Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Σε περίπτωση που αποδεχθείτε την προσφορά για εργασία στην Επιχείρηση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα τηρούνται επί τη βάσει της «Ενημέρωσης των Εργαζομένων για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», η οποία κοινοποιείται σε όλους τους Εργαζομένους.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποψηφίων εργαζομένων που δε θα συνάψουν σύμβαση εργασίας με την Επιχείρηση διατηρούνται για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής του βιογραφικού ή / και εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση εργασίας.

Μετά την πάροδο του παραπάνω χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα διαγράφονται/καταστρέφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

ΣΤ. Διαβίβαση δεδομένων εκτός Ε.Ε.

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.

Ζ. Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Ως υποψήφιοι εργαζόμενοι, έχετε μία σειρά δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του ΓΚΠΔ, ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από την Επιχείρηση.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα δικαιώματά σας ανά σκοπό επεξεργασίας και αντίστοιχη νομική βάση. Στον πίνακα αυτό θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες (έννοια, τρόπος και προθεσμίες άσκησης) και έντυπο για την άσκηση κάθε δικαιώματος. Γενικές πληροφορίες για την άσκηση των δικαιωμάτων σας είναι διαθέσιμες εδώ.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο δικαίωμά σας, παρακαλούμε συμπληρώστε το αντίστοιχο έντυπο και στείλτε το στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@cretafarm.gr ή εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Κρυονέρι, Τ.Κ. 14568. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων μπορεί να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών για την επιβεβαίωση της ταυτότητας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Πρόσβαση (Άρθρο 15 ΓΚΠΔ) Διόρθωση (16) Διαγραφή (17) Περιορισμός (18) Φορητότητα (20) Εναντίωση (21) Ανάκληση συγκατάθεσης (7.3)
ΣΚΟΠΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Η αξιολόγηση πλήρωσης των προϋποθέσεων πρόσληψης σας για συγκεκριμένη θέση απασχόλησης Έννομο συμφέρον (6.1στ) Χ Χ Χ Χ Χ
Ενημέρωσή σας για μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης στην Επιχείρηση Συγκατάθεση (6.1α) Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Επισημαίνεται ότι η Επιχείρηση έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί μερικώς ή πλήρως την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό στην επεξεργασία ή διαγραφή των δεδομένων σας, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομίμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεών της.

Η Επιχείρηση οφείλει να απαντήσει στο αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται κατά την κρίση της Επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων και σε αυτήν την περίπτωση η Επιχείρηση θα σας ενημερώσει εντός μηνός από την παραλαβή για την εν λόγω παράταση, καθώς και για τους λόγους καθυστέρησης.

Εάν η Επιχείρηση δεν ενεργήσει επί του αιτήματός σας κατά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ή κατόπιν της απαντήσεώς της κρίνετε ότι παραβιάζονται τα ανωτέρω αναφερθέντα δικαιώματά σας έχετε τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Επιχείρησής μας, στα στοιχεία: τηλ. 210-6260000, e-mail: dpo@cretafarm.gr .

[Τελευταία επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2023]