γενικές πληροφορίες για την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ
Αρχική / γενικές πληροφορίες για την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ

γενικές πληροφορίες για την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ

 1. Τι είναι το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ;
  Ο εργαζόμενος, πελάτης ή προμηθευτής, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται η εταιρεία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» [εφεξής ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας], έχει μια σειρά από δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων, όπως της πρόσβασης στα δεδομένα του, της διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων, της διαγραφής ή της υποβολής αντιρρήσεων σχετικά με την επεξεργασία.
 1. Πως ασκείται το δικαίωμα;
  Ασκείται με την υποβολή γραπτού αιτήματος προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, μεταξύ άλλων και με ηλεκτρονικά μέσα.
 1. Μπορεί να επιβληθεί τέλος κι αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;
  Καταρχήν η άσκηση των δικαιωμάτων διενεργείται ατελώς. Εάν όμως τα αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας φέρει το βάρος της απόδειξης του προδήλως αβάσιμου ή του υπερβολικού χαρακτήρα του αιτήματος.
 1. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως Υπευθύνου Επεξεργασίας;
  Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων κάθε πληροφορία που αναφέρεται στα άρθρα 13 και 14 και κάθε ανακοίνωση στο πλαίσιο των άρθρων 15 έως 22 και του άρθρου 34 σχετικά με την επεξεργασία σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση, ιδίως όταν πρόκειται για πληροφορία απευθυνόμενη ειδικά σε παιδιά.Οι πληροφορίες παρέχονται γραπτώς ή με άλλα μέσα, μεταξύ άλλων, εφόσον ενδείκνυται, ηλεκτρονικώς.Όταν ζητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, οι πληροφορίες μπορούν να δίνονται προφορικά, υπό την προϋπόθεση ότι η ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων είναι αποδεδειγμένη με άλλα μέσα.
 1. Πότε πρέπει να απαντήσει η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (χρονικοί περιορισμοί και δυνατότητα παράτασης);
  Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν του αιτήματός του χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.Εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και άσκησης δικαστικής προσφυγής.
 1. Πότε το αίτημα θεωρείται πολύπλοκο;
  Όταν δεν μπορεί να απαντηθεί άμεσα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται και επιπρόσθετες ενέργειες από την πλευρά του για την ικανοποίησή του, όπως ιδίως όταν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή όταν εμπλέκονται και άλλοι φορείς προκειμένου να απαντηθεί και διεκπεραιωθεί.
 1. Μπορούν να ζητηθούν επιπρόσθετες πληροφορίες από το υποκείμενο των δεδομένων (ιδίως για ταυτοποίηση);
  Όταν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων.
 1. Tι ισχύει, όταν ο αιτών είναι ανήλικος;
  Τα σχετικά δικαιώματα ασκούνται από το πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.
 1. Πότε η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει υποχρέωση ικανοποίησης του δικαιώματος;
  • Όταν δεν μπορεί να εξακριβώσει την ταυτότητα του προσώπου που υποβάλλει το αίτημα
  • Εάν τα αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους
  • Όταν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση ή/και ικανοποίησή του
 1. Τι ισχύει σε περίπτωση μη ικανοποίησης του δικαιώματος; Περαιτέρω δικαιώματα υποκειμένων.
  Εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας απορρίψει αναιτιολόγητα το αίτημα για ικανοποίηση του δικαιώματος, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή και άσκησης δικαστικής προσφυγής. Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.