ποιότητα - πιστοποιήσεις

ποιότητα – πιστοποιήσεις

Γενική Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ έχει σαν σκοπό και δεσμεύεται σε κάθε εγκατάστασή της  για την παραγωγή προϊόντων που καλύπτουν τις συμφωνημένες ή και τις εύλογες απαιτήσεις των πελατών της, τρέχουσες και μελλοντικές, και να βελτιώνει συνεχώς το δείκτη Ποιότητα/Κόστος, έτσι ώστε να αυξάνεται συνεχώς η ικανοποίηση των πελατών, υπηρεσιών και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών, με πλήρη σεβασμό της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας . Δεσμεύεται για την ποιότητα και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων της μέσω τήρησης κανόνων ορθής υγιεινής και βιομηχανικής πρακτικής ενώ έχει φροντίσει να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη διαφύλαξη της υγιεινής των εργαζόμενων-επισκεπτών και της παραγωγής. Παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη (υλική, τεχνολογική, ανθρώπινους πόρους) για τη ορθή διαχείριση χειρισμού και διάθεσης τροφίμων.  Στο  χειρισμό των τροφίμων και της καθαριότητας των επιφανειών λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα όταν υπάρχει επαφή με αίμα & αλλά σωματικά υγρά.

Η αποθήκευση και η διακίνηση προϊόντων κρέατος είναι οργανωμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται από εσκεμμένες ενέργειες, η προστασία του προϊόντος, που παράγεται και διατίθεται στην κατανάλωση.

Στα πλαίσια της διασφάλισης της παραγωγής και διάθεσης ασφαλών τροφίμων, η εταιρία:
1. Πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των τροφίμων από πιθανή νοθεία.
2. Παρέχει το πλαίσιο, καθορίζει και ανασκοπεί τους στόχους του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ).
3. Δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση του ΣΔΑΤ.
4. Δεσμεύεται για την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων για την ασφάλεια τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων και των αμοιβαία συμφωνημένων με τον πελάτη απαιτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων.
5. Αντιμετωπίζει τα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας.
6. Καλύπτει την ανάγκη για διασφάλιση επαγγελματικής επάρκειας που αφορά την ασφάλεια Τροφίμων.
7. Ενθαρρύνει το προσωπικό της εταιρείας να αναφέρει στους Προϊσταμένους και τη Διοίκηση, πιθανές ανησυχίες του πάνω σε θέματα Ασφάλειας και Ακεραιότητας των τροφίμων, που τυχόν να έχουν παρατηρηθεί.

Η διοίκηση αποδεικνύει έμπρακτα την περιβαλλοντική της συνείδηση στους πελάτες τους και τα ενδιαφερόμενα μέρη και εφαρμόζει Σύστημα  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την διαχείριση όλων των ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον και την ασφάλεια και υγιεινή κατά την λειτουργία της χοιροτροφικής μονάδας της επιχείρησης ενώ λαμβάνει μέτρα για την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και την αειφόρο χρήση των πόρων. Διαφυλάσσει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην εταιρεία, μέσω συνεργασίας με Τεχνικό Ασφάλειας και Γιατρό εργασίας προκειμένου να διερευνώνται οι πιθανοί κίνδυνοι που υπάρχουν στους χώρους εργασίας και να προτείνονται μέτρα για την αποφυγή των κινδύνων αυτών. Μεριμνά για την εφαρμογή ελάχιστων κοινωνικών προδιαγραφών και αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωσή τους μέσω εφαρμογής προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ με τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας που εφαρμόζει καθορίζει το πλαίσιο της καθημερινής επαγγελματικής συμπεριφοράς όλων των ανθρώπων, βάση των αξιών και της ηθικής με τις οποίες η Εταιρία θέλει να λειτουργήσει.

 

Η εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κρισιμότητα της κατάστασης που βιώνουμε όλοι μας και με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία και την υγεία συναδέλφων, καταναλωτών, πελατών και συνεργατών, δεσμεύεται για την τήρηση σειράς προληπτικών μέτρων με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού SARSCoV-2.

Στο πλαίσιο της ευθύνης που όλα τα μέλη της οικογένειας της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, φέρουμε τόσο σε συλλογικό όσο και ατομικό επίπεδο, αποφασίστηκε ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η πιστή τήρηση της παρακάτω σειράς μέτρων βάση των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και των λοιπών αρμοδίων αρχών.

Πιο συγκεκριμένα:

1.Οργανωτικά Μέτρα

 • Από την πρώτη στιγμή που αναγνωρίστηκε ο κίνδυνος, έχει προβεί σε έγκαιρη συγκρότηση ομάδας Διαχείρισης Κρίσης για τον καθορισμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο τήρησης των προληπτικών μέτρων.
 • Έχει στο ανθρώπινο δυναμικό της Τεχνικό Ασφάλειας καθώς και Γιατρό εργασίας προκειμένου να διερευνώνται οι πιθανοί κίνδυνοι που υπάρχουν στους χώρους εργασίας και να προτείνονται μέτρα για την αποφυγή των κινδύνων αυτών για την προστασία των εργαζομένων, των οικογενειών τους και των συνεργατών της.
 • Εφαρμόζει αυστηρές οδηγίες για τους Ταξιδιώτες από χώρες και περιοχές α) με τοπική μετάδοση SARS-CoV-2 και β) με εισαγόμενα κρούσματα για την αποτροπή και αποφυγή μετάδοσης του ιού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 • Έχει περιορίσει τις επισκέψεις τρίτων συνεργατών στους χώρους της και περιορίσει τις επαφές τους με τους εργαζόμενους της εταιρείας.
 • Προτρέπει τους συνεργάτες της για παραλαβές εγγράφων για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Προτρέπει τους πελάτες της για τηλεφωνικές παραγγελίες αντί φυσικής παρουσίας των πωλητών για αποφυγή συναθροίσεων και επαφών.
 • Σε περίπτωση συμπτωμάτων ή επιβεβαιωμένου κρούσματος:
  1.Ενημερώνεται ο προϊστάμενος (ή Ιατρός Εργασίας αν υπάρχει) και ο εργαζόμενος απομακρύνεται άμεσα λαμβάνοντας και όλα τα απαραίτητα μέτρα.
  2.Ειδοποιείται άμεσα ο ΕΟΔΥ από τον εργαζόμενο ή από την εταιρεία αν κριθεί απαραίτητο ώστε να παράσχει τις απαραίτητες οδηγίες.
  3 Απολυμαίνεται ο χώρος μετά την αποχώρηση του εργαζόμενου, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ενώ το ίδιο κάνουμε και σε κάθε χώρο από όπου έχει περάσει. Ως μέτρο προστασίας στο πλαίσιο εσωτερικής λειτουργίας συμπεριλαμβάνεται και το ότι κρατάμε ημερολόγιο επαφών για τη διευκόλυνση της ιχνηλάτησης σε περίπτωση κρούσματος.
  4. Γίνεται ιχνηλάτηση των στενών επαφών του θετικού κρούσματος.

 

2. Μέτρα Ατομικής Υγιεινής & Μέσα Ατομικής Προστασίας

 • Έχει προμηθευτεί σε επαρκείς ποσότητες συσκευές απολύμανσης χεριών, αναλώσιμων υλικών απολυμαντικών και προσωπικής υγιεινής, όπως αλκοολούχα διαλύματα καθαρισμού των χεριών, μάσκες και γάντια μιας χρήσης, υγρά καθαρισμού επιφανειών, χαρτιά καθαριότητας, θερμόμετρα.
 • Παρέχει κατάλληλα ατομικά μέσα προστασίας μιας χρήσης (μάσκα, γάντια, απολυμαντικό) σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων μας με ιδιαίτερη εστίαση όμως στους εργαζομένους: της παραγωγής, της εφοδιαστικής, του τμήματος πωλήσεων.
 • Επιβλέπει τη συμμόρφωση εργαζομένων και εξωτερικών συνεργατών για την εφαρμογή ορθών πρακτικών ατομικής υγιεινής.

      3. Μέτρα για τον καθαρισμό & την απολύμανση των εργασιακών χώρων

 • Εφαρμόζει μέτρα για επαρκή αερισμό εργασιακών χώρων & συντήρησης του συστήματος εξαερισμού/ κλιματισμού.
 • Εφαρμόζει συστηματικό καθαρισμό χώρων, επιφανειών και εξοπλισμού εργασίας. Εφαρμόζει προγράμματα σχολαστικού καθαρισμού όλων των επιφανειών και χώρων στους χώρους παραγωγής και γραφείων με ιδιαίτερη έμφαση σε διακόπτες φωτισμού, κουμπιά ανελκυστήρων, πόμολων σε πόρτες και οποιαδήποτε επιφάνεια έρχεται σε επαφή με μεγάλο αριθμό εργαζομένων.
 • Εφαρμόζει πρόγραμμα απολύμανσης όλων των χώρων παραγωγής και των γραφείων με ειδικό απολυμαντικό εκνέφωσης.
 • Η αποτελεσματικότητα της απολύμανσης των επιφανειών και της ποιότητας του αέρα στους χώρους παραγωγής τεκμηριώνεται με μεθόδους αναλύσεων ελέγχου οι οποίες εφαρμόζονται από τα αρμόδια τμήματα της εταιρείας.

       4. Οδηγίες για τους εργαζόμενους

 • Έχει επικοινωνήσει την Πολιτική της στους Εργαζόμενους της εταιρείας και στους καταναλωτές της μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της & βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με το προσωπικό της για την άμεση αναφορά οποιασδήποτε ασθένειας των ίδιων ή στενών μελών της οικογένειάς τους.
 • Έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό της με Γιατρούς και Υγιεινολόγους, εξειδικευμένους στην Υγιεινή και Ασφάλειας της εργασίας για την εφαρμογή αναλυτικών και πρακτικών Οδηγιών για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού SARS-CoV-2.
 • Έχει εκδώσει και μοιράσει σαφείς Οδηγίες σε όλο το προσωπικό για την συμπεριφορά τους τόσο στους χώρους εργασίας όσο και σε προσωπικό επίπεδο βάσει των Οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), του Υπουργείου Υγείας αλλά και Εταιρικών κανόνων ορθής και υγιεινής πρακτικής για την προσωπική τους συμπεριφορά στην κατάσταση της πανδημίας γρίπης.
 • Έχει διανείμει σε όλο το προσωπικό της, ενημερωτικές Παρουσιάσεις με Καλές Πρακτικές Υγιεινής (ενδεικτικά: αερισμός του χώρου, αποφυγή χειραψίας, τήρηση απόστασης μεταξύ των εργαζομένων, απολύμανση κλιματιστικών, αποφυγή συναθροίσεων κτλ.
 • Έχει μεριμνήσει για τους εργαζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού για τηλεργασία.
 • Εφαρμόζει τηλεργασία και εκ περιτροπής φυσική παρουσία των εργαζομένων όπου είναι εφικτό.

Σε στενή συνεργασία με όλα τα αρμόδια τμήματα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση και ενημέρωση:

 • από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ο οποίος εκδίδει καθημερινά και επικαιροποιεί ενημερωτικό υλικό και εξειδικευμένες οδηγίες,
 • από ειδικούς συνεργάτες Γιατρούς και Υγιεινολόγους.

Η παραπάνω δέσμευση της Διοίκησης αποτελεί βασικό στόχο της Πολιτικής της και υποχρέωσή της έναντι της προστασίας των εργαζομένων και των οικογενειών τους, των πελατών της, των προμηθευτών της και όλων των συνεργατών της, με τους οποίους συνεργάζεται και έρχεται σε επαφή.

Η Διοίκηση της Επιχείρησης προτρέπει όλο το προσωπικό να συμμετάσχει στην προσπάθεια με στόχο τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού SARS CoV-2 ώστε σύντομα να επιστρέψουμε όλοι με ΥΓΕΙΑ στους φυσιολογικούς  μας ρυθμούς.

 

Για την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, η ασφάλεια του καταναλωτή αποτελεί δέσμευση ευθύνης, γι’ αυτό και επιμένουμε στην προσφορά κορυφαίας ποιότητας προϊόντων διατροφής, που στόχο έχουν το ανώτερο γευστικό αποτέλεσμα. Μέσω της Διεθνούς Πατέντας Εν Ελλάδι, κατορθώσαμε να γίνουμε γνωστοί πέρα από τα σύνορα της εγχώριας αγοράς, κατοχυρώνοντας την παγκόσμια καινοτομία μας σε περισσότερες από 40 χώρες του πλανήτη.

Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ παράγει 3 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων (Κρέας, Αλλαντικά, Προμαγειρεμένα-Κατεψυγμένα) και εγγυάται 100% υψηλή ποιότητα και ασφάλεια και σε κάθε ένα από αυτά, καθώς εφαρμόζονται αυστηρότατοι ποιοτικοι ελέγχοι σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας – από τις ζωοτροφές έως το τελικό προϊόν. Στο νωπό κρέας, για την ειδική εκτροφή των ζώων μας, οι έλεγχοι ανέρχονται στους 47, ένας για κάθε στάδιο ζωής του ζώου.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, έχει κατοχυρωθεί ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής χοιρινού κρέατος και παραγωγής αλλαντικών στην Ελλάδα.

Κάθε χρόνο η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ πραγματοποιεί υψηλού κόστους επενδύσεις, διασφαλίζοντας στο καταναλωτικό κοινό την προσφορά προϊόντων σταθερά υψηλής ποιότητας και θρεπτικής και διατροφικής αξίας.

Οι αξίες και οι παράγοντες που μας χαρακτηρίζουν, που διέπουν τη σχέση μας με τους καταναλωτές και χαρίζουν στα προϊόντα μας την υψηλή τους ποιότητα, είναι οι εξής:

1. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο

Ο ευγενέστερος καρπός επιλεγμένων ελαιοπαραγωγών της Κρήτης υπόκεινται σε πιστοποιημένες διαδικασίες και αυστηρούς ελέγχους, για να χρησιμοποιηθεί στη συνταγή του “Εν Ελλάδι”.

2. Εκλεκτό κρέας υψηλής ποιότητας

Τα ζώα μας εκτρέφονται κάτω από άριστες συνθήκες, χωρίς να γίνεται χρήση αντιβιοτικών στο στάδιο της πάχυνσης. Το περιβάλλον τους είναι ιδανικό για παραγωγή εκλεκτού κρέατος υψηλής ποιότητας.

3. Πρωτοπορία στον τομέα του Ποιοτικού Ελέγχου

Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ διαθέτει εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου, στελεχωμένα από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Στα εργαστήρια βρίσκεται εξοπλισμός αιχμής για την ανίχνευση όλων των παθογόνων μικροοργανισμών εντός 24 ωρών, με τεχνικές μοριακής βιολογίας και ανοσοβιολογίας. Μπορούμε, έτσι, να ελέγχουμε 100% την ασφάλεια των τροφίμων. Επιπλέον, στα εργαστήρια πραγματοποιείται μοριακή ανίχνευση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (GMO/ Μεταλλαγμένα) σε β’ ύλες και τελικά προϊόντα, καθώς και Αλλεργιογόνων (π.χ. γλουτένη, σόγια, μουστάρδα, ξηροί καρποί κ.τ.λ.) στα τελικά προϊόντα. Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου που πραγματοποιεί ελέγχους ανίχνευσης DNA ζωικών ειδών (π.χ. ανίχνευση DNA αλόγου) με τις πλέον προηγμένες μεθόδους (PCR).

4. Ερευνητικό Εργαστήριο

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης νέων προϊόντων είναι εξοπλισμένο με σύγχρονη τεχνολογία και υποστηρίζεται με σημαντικές επενδύσεις ετησίως για την ανάπτυξη προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το Εργαστήριο παρακολουθεί συνεχώς και στενά τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των τροφίμων και συνεργάζεται με ανώτατα ιδρύματα και διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι στελεχωμένο με ομάδα έμπειρων και άριστα καταρτισμένων επιστημόνων στον χώρο της βιομηχανίας αλλαντικών.

 

 

Πιστοποιήσεις

Τα πρότυπα που διαθέτει η CRETA FARMS είναι τα εξής:

ISO 9001:2015
Παραγωγή ζωοτροφών για χοίρους. Παραγωγή χοίρων. Πάχυνση χοίρων ειδικής εκτροφής (Διατροφή αποκλειστικά με ζωοτροφές φυτικής προέλευσης, χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών). Σφαγή χοίρων. Παραγωγή και διανομή νωπού χοιρινού κρέατος και παρασκευασμάτων κρέατος . Σχεδιασμός, παραγωγή, εμπορία και διανομή αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων. Επεξεργασία και συσκευασία ψυγμένων και κατεψυγμένων προμαγειρεμένων έτοιμων φαγητών. Κοπή και συσκευασία ημίσκληρων τυριών σε εύκαμπτα υλικά συσκευασίας.

ISO 22000:2018
Σφαγή Χοίρων. Παραγωγή και διανομή αλλαντικών, νωπών και κατεψυγμένων προψημένων κρεατοσκευασμάτων. Συσκευασία ψυγμένων προϊόντων με βάση το κρέας σε εύκαμπτα υλικά, σε κενό ή τροποποιημένη ατμόσφαιρα. Συσκευασία νωπών και κατεψυγμένων προψημένων προϊόντων κρέατος σε πλαστικές σακούλες σε χαρτοκιβώτια.Συσκευασία χοιρινού νωπού κρέατος και παρασκευασμάτων κρέατος σε εύκαμπτα υλικά συσκευασία με τροποποιημένη ατμόσφαιρα. Κοπή και συσκευασία ημίσκληρων τυριών σε εύκαμπτα υλικά συσκευασίας. Αποθήκευση, διανομή και εμπορία τροφίμων σε συνθήκες ψύξης, κατάψυξης και ξηρής αποθήκευσης.

BRC Rethymnon 
Production pre-cooked cured chicken, turkey, beef & pork meat products, frozen precooked meat products and of meat preparations. Packaging of slised yellow cheese, fermented dry sausages and pre-cooked cured chicken, turkey, beef and pork meat products, in flexible packaging in vacuum or modified atmosphere. HPP processing of pre-ccoked cured chicken, turkey, beef and pork meat products. Packaging of frozen precooked meat products and meat preparations in plastic bags in carton boxes.

Σήμα Κρήτης
Πιστοποιητικό χρήσης του σήματος ΚΡΗΤΗ σε ορισμένα προϊόντα (Λουκάνικα χωριάτικα με μυρωδικά, Εν Ελλάδι Λουκάνικα χωριάτικα Σφακιανά με ελαιόλαδο, Χοιρινό κρέας συμβαιτκό, Χοιρινό κρέας Εν Ελλάδι).