εταιρική διακυβέρνηση

εταιρική διακυβέρνηση

Εσωτερικός έλεγχος

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Εταιρείας. Βοηθά την Εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της προσφέροντας μια συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας έχει την άμεση γενική ευθύνη του εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και αναφέρει τα αποτελέσματα των εργασιών της στην Επιτροπή Ελέγχου και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πιο συγκεκριμένα, ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου:

 • ελέγχει την ορθή εφαρμογή και τήρηση των οδηγιών του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας, και ιδιαίτερα της Χρηματιστηριακής Νομοθεσίας και της Νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών,
 • αναφέρει στο Δ.Σ. της Εταιρείας τυχόν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του Δ.Σ. ή και των Διευθυντικών στελεχών της με τα συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του,
 • συντάσσει πορίσματα και εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου,
 • ενημερώνει εγγράφως, τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο το Δ.Σ. για την πορεία του ελεγκτικού του έργου,
 • παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων,
 • παρέχει μετά από έγκριση του Δ.Σ., οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από τις Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν,
 • αξιολογεί σε συνεχή βάση την πληρότητα, λειτουργία και αξιοπιστία των προληπτικών και κατασταλτικών δικλείδων ελέγχου και γενικότερα της αξιοπιστίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου,
 • εξετάζει τις περιοχές κινδύνου της Εταιρείας και επαληθεύει την επαρκή διαχείριση των κινδύνων,
 • εκτελεί προγραμματισμένους ελέγχους σε τομείς Οικονομικής Διαχείρισης, Λειτουργίας & Διαδικασιών, καθώς και ελέγχους ασφαλείας των Συστημάτων Πληροφορικής (λογική και φυσική ασφάλεια),
 • εκτελεί έκτακτους ελέγχους κατόπιν εντολής της Διοίκησης σε περιοχές υψηλού κινδύνου ή σε περιπτώσεις κατάχρησης / απάτης,
 • ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων, των αναφορών διοικητικής πληροφόρησης, καθώς και των αναφορών προς τις Εποπτικές Αρχές,
 • ελέγχει και ενημερώνει σχετικά με το επίπεδο συμμόρφωσης της Εταιρείας με το εκάστοτε νομικό και νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας.

Ελεγκτική Επιτροπή

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτείται με σκοπό την υποβοήθησή του στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, με βάση τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών καθώς και των ελέγχων των εποπτικών αρχών.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο (2) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο προεδρεύει των συνεδριάσεών της και έχει επαρκείς γνώσεις και εμπειρία σε λογιστικής και ελεγκτικής φύσεως θέματα. Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα καθορίζεται από την ίδια την Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 κάθε εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία («δημοσίου ενδιαφέροντος» σύμφωνα με το νόμο) οφείλει να έχει Ελεγκτική Επιτροπή απαρτιζόμενη από 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η Ελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

1. Χρήστος Τσάλλης του Ηρακλέους, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

2. Πέτρος Μαραβελάκης του Ευαγγέλου, και

3. Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου

Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και εποπτεύει τη διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου από την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Συνεδριάζει σε περιοδικά διαστήματα και στις συνεδριάσεις αξιολογούνται και αξιοποιούνται τα ευρήματα του ελεγκτικού έργου των οργάνων των εποπτικών αρχών και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου συγκαλεί την Επιτροπή, προεδρεύει στις συνεδριάσεις της, εισηγείται τα θέματα που θα συζητηθούν και γενικά συντονίζει και εποπτεύει το έργο της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το Δ.Σ. για το έργο της Επιτροπής στα πλαίσια των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Υπόχρεα Πρόσωπα – Γνωστοποίηση Συναλλαγών & Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

 

ΔΣ με Βιογραφικά

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES