ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΟΥΓΓΑΡΕΖΟ - Creta Farms
Αρχική / ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΟΥΓΓΑΡΕΖΟ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΟΥΓΓΑΡΕΖΟ

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

  Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής (εφεξής η «Creta Farms» ή «Διοργανώτρια») διοργανώνει διαγωνισμό σε συνεργασία με τον κ. Δημήτρη Ουγγαρέζο στον δικτυακό τόπο: https://www.instagram.com/d_ougarezos (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

  i. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.
  ii. Σε περίπτωση που νικητής του Διαγωνισμού ανακηρυχτεί ανήλικο πρόσωπο, με τη συνδρομή του ασκούντος τη γονική μέριμνα αυτού, ως δικαιούχοι των οποιωνδήποτε δικαιωμάτων, όπως προβλέπονται από τους παρόντες όρους, θεωρούνται οι ασκούντες τη γονική του μέριμνα από κοινού ή ο ασκών αυτή, κατά περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχονται και εγκρίνουν τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού. Τυχόν άρνηση των όρων αυτών από τους ασκούντες την γονική μέριμνα του ανηλίκου συνεπάγεται απώλεια οποιουδήποτε τυχόν δικαιώματος δικού τους ή του ανηλίκου εκ του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε ενέργειά τους προς τον σκοπό αποδοχής Δώρου, θεωρείται ως σιωπηρή αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού.

 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

  Στον Διαγωνισμό δε δικαιούνται να συμμετάσχουν: (α) οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια, καθώς και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία «N.M. BLACK PEPPER CY LTD», που έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του διαγωνισμού για λογαριασμό της Διοργανώτριας, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους υπό (α) ανωτέρω, κ. Δημήτρη Ουγγαρέζο και (γ) οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α) εργαζομένων.

 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

  Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα μέσω της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης https://www.instagram.com/d_ougarezos, στις 10/06/2021. Ως διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή ανάρτησης της σχετικής δημοσίευσης έως την 25/06/2021.

 5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

  i. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram και να τηρεί λογαριασμό με το όνομά του. Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι χρήστες του Instagram θα πρέπει να μεταβούν στο σχετικό post που έχει αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
  Προκειμένου να συμμετάσχουν στην κλήρωση για να κερδίσουν τo δώρο του διαγωνισμού θα πρέπει να:
  • Kάνουν like στην ανάρτηση του Διαγωνισμού,
  • Ακολουθήσουν τον λογαριασμό https://www.instagram.com/creta_farms,
  • Να κάνουν σχόλιο σχετικό με την ανάρτηση του διαγωνισμού κάνοντας tag @ 2 φίλους τους οι οποίοι επίσης θα πρέπει να ακολουθήσουν τον λογαριασμό https://www.instagram.com/creta_farms,
  ii. Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος με όσες συμμετοχές επιθυμεί στην τελική κλήρωση. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα, που ενδεχομένως εμπορεύεται η Διοργανώτρια.
  iii. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, μετά από την επιβεβαίωση των στοιχείων, ότι ο νικητής που κληρώθηκε συμμετείχε στον Διαγωνισμό μέσω πολλαπλών/εικονικών λογαριασμών (multiple/fake accounts), άρα και πολλαπλών συμμετοχών, αυτός θα εξαιρείται από τη διαδικασία και σε περίπτωση ανάδειξής του ως νικητή δε θα δικαιούται να λάβει οποιοδήποτε από τα δώρα που αναφέρονται στην παρ.6.
  iv. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
  v. Δεν γίνονται δεκτά σχόλια υβριστικά, προσβλητικά και γενικά αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

 6. Δώρα

  i. Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής. Ο νικητής θα κερδίσει, μετά από κλήρωση,
  Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια θα προβληθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας αλλά και του κ. Δημήτρη Ουγγαρέζου.
  ii. Η Διοργανώτρια δικαιούται να προσδιορίσει, κατά την ελεύθερη κρίση της, τα ειδικότερα επιμέρους χαρακτηριστικά του δώρου. Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι τυχεροί του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

 7. Τρόπος Ανάδειξης Τυχερών Διαγωνισμού

  Ο νικητής θα αναδειχθεί με κλήρωση που θα διεξαχθεί μεταξύ 25/06/2021 – 30/06/2021 με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
  Ο νικητής θα κληθεί να επιβεβαιώσει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν, μέσω προσωπικού μηνύματος (Direct Message) ή με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

  i. Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού, δηλαδή το ονοματεπώνυμό του θα ανακοινωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας και του κ. Δημήτρη Ουγγαρέζου.
  ii. Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες σε αυτόν, αποδέχονται την παραπάνω ανακοίνωση ως νόμιμη, μη θίγουσα με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά τους δεδομένα.
  iii. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και το δώρο που θα δοθεί είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Τα δώρα παρέχονται αποκλειστικά και μόνο εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού.
  iv. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος μίας(1) ημερολογιακής ημέρας από την ολοκλήρωσή του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμά επί του σχετικού δώρου.
  v. H παράδοση του δώρου του διαγωνισμού, θα γίνει μετά από συνεννόηση με τον νικητή, εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης. Το διάστημα αυτό μπορεί να επεκταθεί ανάλογα με την διαθεσιμότητα του ατόμου που ο νικητής θα επιλέξει να συναντήσει (celebrity)

 9. Ευθύνη

  i. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτήν. Όλοι οι νικητές που θα ενημερωθούν από την Διοργανώτρια, με σχετικό mention στα σχόλια του post, θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που θα τους ζητηθεί με προσωπικό μήνυμα στο Instagram ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να παραλάβουν το δώρο τους.
  ii. Η Διοργανώτρια θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του συγκεκριμένου δώρου. Εφόσον διατεθεί το σύνολο των δώρων, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών του διαγωνισμού για παροχή επιπρόσθετων δώρων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.
  iii. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα των δώρων.
  iv. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου διαγωνιζόμενου στο σύστημα του ως άνω Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στην σελίδα που τηρεί στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής της.
  v. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 10. Δημοσιότητα

  Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο: https://www.cretafarms.gr/competition/

 11. Προσωπικά Δεδομένα

  i. Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στη Διοργανώτρια την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
  ii. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια, όσο και για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και του ν. 4624/2019 στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.
  iii. Μετά την παράδοση του δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων και των τυχερών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  iv. Τα προσωπικά δεδομένα όσων συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό δε θα διαβιβαστούν σε τρίτους, πέρα από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των τυχερών του Διαγωνισμού και στην παράδοση των δώρων σε αυτούς.

 12. Τροποποίηση Όρων

  Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Creta Farms και του κ. Δημήτρη Ουγγαρέζου με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης ή τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

  Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 14. Αποδοχή των όρων

  Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.