γενικές συνελεύσεις - Creta Farms

γενικές συνελεύσεις

2018

28.08.2018

Ανακοίνωση αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης μετόχων 

Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

Έκθεση ΔΣ

Έντυπο εξουσιοδότησης αντιπροσώπου 

Σχέδιο Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

 

13.06.2018

Ανακοίνωση αποφάσεων τακτικής γενικής συνέλευσης μετόχων

Έντυπο εξουσιοδότησης αντιπρόσωπου

Προσκληση μετόχων τακτικής γενικής συνέλευσης

Σχέδιο αποφάσεων τακτικής γενικής συνέλευσης

 

2017

Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης 

Πρόσκληση γενικής συνέλευσης

Σχέδια αποφάσεων τακτικής γενικής συνέλευσης 

 

2016

Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης 

Σχέδιο αποφάσεων τακτικής γενικής συνέλευσης 

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

 

2015

Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης 

Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης 

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

 

2014

Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης 

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης