υπόχρεα πρόσωπα - γνωστοποίηση συναλλαγών

υπόχρεα πρόσωπα – γνωστοποίηση συναλλαγών

Διαδικασία Γνωστοποίησης Συναλλαγών

Η Εταιρεία υπόκειται πλήρως στις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς καθώς και στις διατάξεις του Νόμου N. 3556 και των αποφάσεων  1_434_3.7.2007  και 3_347_12.07.2005  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τις προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.

Επιλέξτε το αρχείο εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά τη διαδικασία γνωστοποίησης.

 

Λίστα Γνωστοποιήσεων Συναλλαγών

15/10/2019 > Γνωστοποίηση Συναλλαγών

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 15.10.2019 γνωστοποίησης της PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY και της ελεγχουσας αυτής ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου της επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία της από 11/10/2019 σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με τον Κωνσταντίνο Δομαζάκη, γνωστοποιεί ότι :

Το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ μεσω της PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY επί των μετοχών της Εταιρείας, στις 11.10.2019 ανήλθε σε ποσοστό 5,315% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 1.676.546 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), έναντι προηγούμενου μηδενικού ποσοστού, λόγω υπογραφής της ανωτέρω Σύμβασης Εκχώρησης Δικαιωμάτων ψήφου.

Η αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (PIRAEUS SNF DAC), η οποία ελέγχεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» απέκτησε τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου τα οποία απορρέουν από τις 1.676.546 άυλες μετοχές εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στις 11 Οκτωβρίου 2019, ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η καταχώριση στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ» της Σύμβασης Σύστασης Ενεχύρου επί Άυλων Μετοχών η οποία καταρτίστηκε στις 3 Οκτωβρίου 2019 μεταξύ της PIRAEUS SNF DAC, νομίμως εκπροσωπούμενης από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ALTERNATIVE FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΟΜΑΖΑΚΗ. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η  PIRAEUS SNF DAC, η οποία ελέγχεται από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κατέχει συνολικά 1.676.546 δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ενεχυριασθείσες υπερ αυτής 1.676.546 άυλες μετοχές εκδόσεως της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ και αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό 5,3150% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

15/10/2019 > Γνωστοποίηση Συναλλαγών

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 14.10.2019 γνωστοποίησης του μετόχου κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη,  σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου του επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία συμβάσης εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, γνωστοποιεί ότι :

Α. το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Κων. Δομαζάκη επί μετοχών της Εταιρείας, στις 11.10.2019 διαμορφώθηκε σε 9,50% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 2.996.642 κοινές ονομαστικές μετοχές), λόγω εκχώρησης 1.676.546 δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,32% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Β. το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Κων. Δομαζάκη επί μετοχών της Εταιρείας, στις 11.10.2019, ανέρχεται σε 0,67% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (211.244 έμμεσα δικαιώματα ψήφου) μέσω της εταιρίας EFG BANK LUXEMBOURG. Η EFG BANK LUXEMBOURG είναι ένα πιστωτικό ιδρυμα που έχει στην κατοχή της 211.244 μετοχές της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ και ενεργεί για λογαριασμό του κ. Κων. Δομαζάκη.

Συνέπεια των ανωτέρω το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Κων. Δομαζάκη διαμορφώθηκε από 15,48%  σε 10,16% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

15/10/2019 > Γνωστοποίηση Συναλλαγών

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 14.10.2019 γνωστοποίησης του μετόχου κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη,  σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου του επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία συμβάσεων εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με τις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕUROBAΝΚ ERGASIAS και ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, γνωστοποιεί ότι :

Α. το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Κων. Δομαζάκη επί μετοχών της Εταιρείας, στις 10.10.2019 διαμορφώθηκε σε 14,81% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 4.673.188 κοινές ονομαστικές μετοχές), λόγω εκχώρησης 4.766.753 δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 15,11% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η εκχώρηση των δικαιώματων έγινε ως εξής : 2.004.5610 (6,35%) εκχωρήθηκαν στην Εθνική Τράπεζα, 1.456.186 (4,62%) εκχωρήθηκαν στη EUROBANK ERGASIAS  και 1.306.057 (4,14%) εκχωρήθηκαν υπέρ της ALPHA BANK.

Β. το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Κων. Δομαζάκη επί μετοχών της Εταιρείας, στις 10.10.2019, ανέρχεται σε 0,67% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (211.244 έμμεσα δικαιώματα ψήφου) μέσω της εταιρίας EFG BANK LUXEMBOURG. Η EFG BANK LUXEMBOURG είναι ένα πιστωτικό ιδρυμα που έχει στην κατοχή της 211.244 μετοχές της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ και ενεργεί για λογαριασμό του κ. Κων. Δομαζάκη.

Συνέπεια των ανωτέρω το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Κων. Δομαζάκη διαμορφώθηκε από 30,59%  σε 15,48 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

14/10/2018 > Γνωστοποίηση συναλλαγών

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 14.10.2019 γνωστοποίησης του μετόχου κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη,  σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου του επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία της από σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, γνωστοποιεί ότι :

Α. το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Κων. Δομαζάκη επί μετοχών της Εταιρείας, στις 09.10.2019 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 29.92% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 9.439.941 κοινές ονομαστικές μετοχές), έναντι προηγούμενου ποσοστού 42,61% (που αντιστοιχεί σε 13.439.941 κοινές ονομαστικές μετοχές)  επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας , λόγω υπογραφής Σύμβασης Εκχώρησης Δικαιωμάτων ψήφου (4.000.000 δικαιώματα ψήφου) με την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Β. το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Κων. Δομαζάκη επί μετοχών της Εταιρείας, στις 09.10.2019, παραμένει το ίδιο, ήτοι ποσοστό 0,67% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (211.244 έμμεσα δικαιώματα ψήφου) μέσω της εταιρίας EFG BANK LUXEMBOURG. Η EFG BANK LUXEMBOURG είναι ένα πιστωτικό ιδρυμα που έχει στην κατοχή της 211.244 μετοχές της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ και ενεργεί για λογαριασμό του κ. Κων. Δομαζάκη.

Συνέπεια των ανωτέρω το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Κων. Δομαζάκη διαμορφώθηκε από 43,28% σε 30,59% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

11/10/2018 > Γνωστοποίηση συναλλαγών

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 09.10.2019 γνωστοποίησης του μετόχου ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ,  σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου του επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία της από 01/10/2019 σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με τους κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και Κωνσταντίνο Δομαζάκη, τροποποιητική της οποίας υποβλήθηκε στο ΧΑΑ στις 9/10/2019, γνωστοποιεί ότι :

Α. το ποσοστό των  δικαιωμάτων ψήφου της ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ επί των μετοχών της Εταιρείας, στις 09.10.2019 ανήλθε σε ποσοστό 25,36% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 8.000.000 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), έναντι προηγούμενου μηδενικού ποσοστού, λόγω υπογραφής της ανωτέρω Σύμβασης Εκχώρησης Δικαιωμάτων ψήφου.

Συνέπεια του ανωτέρω το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ανέρχεται σε 25,36% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

11/10/2018 > Γνωστοποίηση συναλλαγών

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 09.10.2019 γνωστοποίησης του μετόχου κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι,  σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου του επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία της από 01/10/2019 σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, τροποποιητική της οποίας υποβλήθηκε στο ΧΑΑ στις 9/10/2019, γνωστοποιεί ότι :

Α. το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Εμμ Δομαζάκη επί μετοχών της Εταιρείας, στις 09.10.2019 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 28,19% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 8.893.369 κοινές ονομαστικές μετοχές), έναντι προηγούμενου ποσοστού 40,87% (που αντιστοιχεί σε 12.893.369 κοινές ονομαστικές μετοχές)  επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας , λόγω υπογραφής Σύμβασης Εκχώρησης Δικαιωμάτων ψήφου (4.000.000 δικαιώματα ψήφου) με την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Β. το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Εμμ. Δομαζάκι επί μετοχών της Εταιρείας, στις 09.10.2019, παραμένει το ίδιο, ήτοι ποσοστό 0,48% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (152.239 έμμεσα δικαιώματα ψήφου) μέσω της εταιρίας CASAGRUPO TRADING LIMITED.

Συνέπεια των ανωτέρω το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Εμμ. Δομαζάκι διαμορφώθηκε από 41,36% σε 28,68% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

21/12/2018 > Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό ΕΕ/596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε σύμφωνα με το άρθρο 19  του εν λόγω Κανονισμού, ότι o κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης, Αντιπρόεδρος και Διευθ/νων Σύμβουλος, προέβη στις 18/12/2018, 19/12/2018, και 20/12/2018 σε αγορά 270.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας €183.070.

20/12/2018 > Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό ΕΕ/596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε σύμφωνα με το άρθρο 19 του εν λόγω Κανονισμού, ότι ο κος Εμμανουήλ Δομαζάκις, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, μέσω της εταιρείας CASAGRUPO TRADING LIMITED προέβη στις 17/12/2018, 18/12/2018 και 19/12/2018 σε αγορά 145.551 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €87.562.

27/09/2006 > Γνωστοποίηση συναλλαγών
Ο κος Δομαζάκης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., με την από 27.09.2006 επιστολή του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών γνωστοποίησε ότι στις 26.09.2006 προέβη σε αγορά 217.559 μετοχών της ανωτέρω εταιρείας συνολικής αξίας 1.409.185,84€.

05/01/2006 > Γνωστοποίηση συναλλαγών
Σύμφωνα με το άρθρο 282 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μετά από ενημέρωση που έλαβε από τους μετόχους της, η εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Α/ O κος Δομαζάκης Εμμανουήλ, μέτοχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., με την 1879/5.01.2006 επιστολή του προς της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και με αντίστοιχη επιστολή του προς το Δ.Σ. της εταιρείας, γνωστοποίησε ότι στις 4.01.2006 προέβη σε πώληση 500.000 μετοχών της ανωτέρω εταιρείας που κατείχε, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ A.B.E.E. να κατέλθει από 43,478 % σε 40,086 % με αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Β/ Ο κος Δομαζάκης Κωνσταντίνος, μέτοχος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., με την 1880/5.01.2006 επιστολή του προς της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και με αντίστοιχη επιστολή του προς το Δ.Σ. της εταιρείας, γνωστοποίησε ότι στις 4.01.2006 προέβη σε πώληση 500.000 μετοχών της ανωτέρω εταιρείας που κατείχε, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ A.B.E.E. να κατέλθει από 43,469% σε 40,077% με αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

12/10/2004 > Πώληση ιδίων μετοχών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της CRETA FARM ΑΒΕΕ γνωστοποιεί ότι κατόπιν της από 06/09/2004 απόφασής του, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 16 παρ.13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, η εταιρεία προέβη στις 12 Οκτωβρίου 2004 σε πώληση, έσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 75.000 ιδίων μετοχών της εταιρείας στην τιμή 3,14 Euro, συνολικής αξίας 235.500 Euro.

08/09/2004 > Πρόθεση πώλησης ιδίων μετοχών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ, ανακοινώνει ότι, κατόπιν της από 06/09/2004 απόφασής του, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 13 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει, η Εταιρεία θα προβεί κατά το χρονικό διάστημα από 15/09/2004 έως 15/10/2004 στην πώληση κατ’ ανώτατο αριθμό 75.000 ιδίων μετοχών της, αποκτηθείσες κατά το χρονικό διάστημα από 18/10/2001 έως 18/02/2002, ορίζοντας κατώτατη τιμή πώλησης εκάστης μετοχής το ποσό των 2,00 Euro.

06/03/2002 > Αγορά ιδίων μετοχών
Το Δ.Σ. της εταιρείας CRETA FARM ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920 και σε υλοποίηση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 27/2/2001, όπου ενεκρίθη αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 200.000, ήτοι 1,5% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας, σε διάστημα ενός έτους, μέχρι 28/2/2002, η εταιρεία CRETA FARM ΑΒΕΕ προέβη σε αγορά 75.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, κατά το διάστημα 28/2/2001 έως 28/2/2002, ήτοι 0,56% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης Euro 17,84. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω της ΑΒΑΞ ΑΧΕΠΕΥ και της ΩΜΕΓΑ ΑΧΕΠΕΥ.