Επικοινωνία για επενδυτές

  • Aa

Δομαζάκης Στυλιανός
Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων

T: +30 210 62 60 000,
F: +30 210 62 60 119
Ε: skdomazakis@cretafarm.gr