οικονομικό ημερολόγιο - Creta Farms

οικονομικό ημερολόγιο 2018

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2018:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τρίτη
28 Αυγούστου 2018

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Mετόχων 2018

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας

Πέμπτη
07 Ιουνίου 2018

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει πρόταση προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.

Δευτέρα
30 Απριλίου 2018

Ανακοίνωση Ετησίων Αποτελεσμάτων έτους 2017

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2017 θα αναρτηθεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις  ιστοσελίδες  της Εταιρείας (www.cretafarm.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) μετά το κλείσιμο της Συνεδρίασης του Χ.Α.